Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR hebben teamleden én ouders/verzorgers zitting. De MR is een belangrijk orgaan binnen de basisschool.

De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht bij beleidsmatige zaken die op school aan de orde zijn.  Dit ligt vast in het MR-reglement. Daarnaast fungeert de MR ook als klankbord voor directie  en individuele ouders/verzorgers.  

MR op basisschool Bonifatius

Op Basisschool Bonifatius werkt de MR en de directie samen vanuit een gezamenlijk vertrouwen en respect.  De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is geen lid van de MR maar sluit meestal aan bij de vergaderingen. De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. Na iedere vergadering worden de besluiten en een korte samenvatting van hetgeen besproken is, geplaatst in de tweewekelijkse nieuwsbrief die iedere ouder ontvangt.

De ouders die zitting hebben in de MR zijn
Martijn Braber en Marion Greve

Namens de leerkrachten hebben zitting in MR
Linda Tenten
Ruud Grünenberg

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad KOE

Binnen KOE (Katholiek Onderwijs Enschede) bestaat een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Hierin wordt beleid gemaakt voor alle KOE-scholen met betrekking tot overkoepelende zaken (zoals personeel, financiën, passend onderwijs). De GMR werkt nauw samen met de MR  van alle KOE-scholen.